Algemeen

Dit privacystatement is van toepassing op alle websites, (mobiele) applicaties, producten en diensten (“Diensten”) die worden aangeboden door de besloten vennootschap Hitzone FM B.V. . Hitzone FM is een onderdeel van De Hitzone FM B.V. (“De Hitzone FM B.V.”), een internationaal opererende uitgever. De ICT werkzaamheden van De Hitzone FM B.V. worden grotendeels centraal uitgevoerd en beheerd op de hoofdvestiging van de Hitzone FM B.V. Veel van de persoonsgegevens in beheer van Hitzone FM worden daar opgeslagen en beheerd. Persoonlijke gegevens van gebruikers van de producten en diensten van Hitzone FM worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

In dit statement geven wij aan welke informatie wij zullen verzamelen en hoe we die informatie zullen gebruiken. Hitzone FM respecteert de privacy van de gebruikers van de Diensten. Hitzone FM houdt zich aan de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige privacy wet- en regelgeving.

Alle gegevens die Hitzone FM al dan niet via haar website(s) verzamelt, worden vertrouwelijk en met grote zorg behandeld. Opslag en doorgifte daarvan wordt door Hitzone FM zo goed mogelijk beveiligd met afdoende en daartoe gebruikelijke technieken.


Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Wanneer je gebruikt maakt van één van de diensten van Hitzone FM, dan worden je persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden en Hitzone FM houdt verschillende bewaartermijnen aan. In het onderstaande wordt onder ‘gegevens’ ook persoonsgegevens verstaan. Kijk hieronder welke categorie op jou van toepassing is:


Bent je een online bezoeker van één van de websites of gebruiker van de Hitzone FM app?

Als je één van onze websites bezoekt of onze app gebruikt verstrek je gegevens aan Hitzone FM zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaatgegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat je gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van Hitzone FM. Maar ook gebruiksgegevens over de diensten die je gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst. Daarnaast worden voor zover deze aan Hitzone FM worden doorgegeven ook locatiegegevens afkomstig van je mobiele apparaat of gegevens afgeleid van je IP-adres gebruikt. De bewaartermijn van de online gegevens bedraagt zes maanden.


Neemt je deel aan wedstrijden en/of spellen georganiseerd door Hitzone FM?

De door jou verstrekte gegevens aan Hitzone FM zijn noodzakelijk om de wedstrijd en/of het spel uit te kunnen voeren. Daarnaast gebruikt Hitzone FM de gegevens om eventuele winnaars een prijs te kunnen (laten) uitreiken. De gegevens van de deelnemers die niet winnen worden één jaar bewaard. Hitzone FM moet jouw gegevens zeven jaar bewaren om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, indien je een prijswinnaar bent.


Bent je een adverteerder of een zakelijke relatie bij of van Hitzone FM?

Hitzone FM gebruikt de door jou verstrekte gegevens om uitvoering te geven aan de met jou gesloten overeenkomsten en om je de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. Hitzone FM gebruikt jouw gegevens daarnaast voor direct marketingdoeleinden zodat aan jou soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan. Jouw gegevens worden tot maximaal zeven jaar bewaard na afloop van de overeenkomst.


Solliciteer je bij Hitzone FM?

Hitzone FM gebruikt jouw gegevens voor de afhandeling van je sollicitatie. Onder andere de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, cv en motivatie. De door jou aan Hitzone FM verstrekte gegevens inclusief cv en motivatie worden door Hitzone FM bewaard gedurende een periode van vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Indien je daar toestemming voor heeft gegeven worden jouw gegevens pas na één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. Treed je in dienst bij Hitzone FM, dan worden jouw gegevens onderdeel van het personeelsdossier.


Koopt je een product of dienst via de webshop van Hitzone FM?

Hitzone FM gebruikt de door jou verstrekte gegevens om uitvoering te geven aan de met jou gesloten overeenkomsten en om jou de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. Hitzone FM gebruikt jouw gegevens daarnaast voor direct marketingdoeleinden zodat aan jou soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan. Jouw gegevens worden tot maximaal twee jaar na je laatste aankoop bewaard.


Ontvang je een nieuwsbrief van Hitzone FM?

Hitzone FM gebruikt met jouw toestemming jouw e-mailadres om een nieuwsbrief te kunnen toezenden. Ook stuurt Hitzone FM Pushberichten.  Afmelden kan, door de app te verwijderen.


Samengesteld profiel

De door jou actief en passief verstrekte gegevens worden zoveel als mogelijk in één samengesteld profiel opgeslagen. De samengestelde profielen worden op basis van postcode verrijkt met socio-demografische gegevens zoals bijvoorbeeld leeftijds- en inkomenscategorieën. Hitzone FM gebruikt de gegevens uit het samengesteld profiel voor de navolgende doeleinden:

  • de luisteraar, lezer en gebruiker beter begrijpen om op deze manier artikelen en video’s aan te bevelen die aansluiten bij de interesses;
  • producten en diensten te verbeteren en deze op een zo goed mogelijke manier afstemmen op de luisteraar, lezer en gebruiker;
  • het informeren over andere producten en diensten van Hitzone FM en/of de Hitzone FM B.V.;
  • doelgericht adverteren;
  • het benaderen of uitsluiten van specifieke doelgroepen door middel van adverteren via sociale media zoals Facebook.


Bijzondere persoonsgegevens

De websites en diensten van Hitzone FM hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. Hitzone FM kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als je er van overtuigd bent dat Hitzone FM zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via privacy@Hitzone FM.nl zodat deze informatie kan worden verwijderd.


Beveiliging gegevens

Hitzone FM maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Jouw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Indien er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met ons op via mail info@hitzonefm.nl of via privacy@hitzonefm.nl.


Gebruik van Cookies

De websites van Hitzone FM maken bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vind je in onze cookiepolicy.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen.

Als je een vraag of verzoek hebt dat niet via het formulier kan worden ingediend kun je een e-mail sturen naar privacy@Hitzone FM.nl.

Hitzone FM zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Hitzone FM de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. De Hitzone FM B.V. stuurt je namens Hitzone FM na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Hitzone FM de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt de Hitzone FM B.V. je namens Hitzone FM een bericht met toelichting waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien de Hitzone FM B.V. en Hitzone FM niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan de Hitzone FM B.V. u vragen om je verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

U kunt door middel van het sturen van een bericht aan privacy@Hitzone FM B.V..nl bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden of andere verwerkingen.


Data Protection Officer (DPO)

Voor vragen of klachten over jouw gegevens en de bescherming van je privacy kun je contact opnemen met de Data Protection Officer van de Hitzone FM B.V. via privacy@hitzonefm.nl.


Wijzigingen

Hitzone FM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 11 november 2018.


Vragen of klachten

Als je nog vragen of klachten hebt over ons privacybeleid kun je een bericht sturen naar privacy@Hitzonefm.nl. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.