1. ALGEMEEN

Deze gebruiksvoorwaarden zijn samen met het privacy- en cookiestatement van toepassing op alle websites, (mobiele) applicaties, producten en diensten (hierna gezamenlijk “Hitzone FM-diensten”) die worden aangeboden door Hitzone FM B.V.

  1. WAARSCHUWING

Door gebruik te maken van de Hitzone FM-diensten aanvaardt u automatisch, onherroepelijk en onvoorwaardelijk deze voorwaarden. Wij raden u daarom aan deze voorwaarden samen met het privacy– en cookiestatement aandachtig te lezen. Als u deze voorwaarden en/of het privacy– en cookiestatement niet of niet integraal aanvaardt, dient u het gebruik van deze Hitzone FM-diensten te stoppen. Hitzone FM behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en het privacy– en cookiestatement op elk welk moment te wijzigen. Wij raden u daarom aan regelmatig deze voorwaarden en het privacy– en cookiestatement te consulteren. Onderaan staat steeds de datum van de laatste versie vermeld.
Voor bepaalde onderdelen of toepassingen zijn soms bijzondere voorwaarden van toepassing die afzonderlijk vermeld zijn. u dient deze samen met deze voorwaarden en het privacy– en cookiestatement in acht te nemen. In geval van tegenstrijdigheid zullen de bijzondere voorwaarden steeds voorrang genieten.

  1. TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE HITZONE FM-DIENSTEN

Toegang en gebruik van de Hitzone FM-diensten zijn gratis behoudens waar uitdrukkelijk anders is vermeld. Om bepaalde onderdelen te bezoeken of te kunnen gebruiken zal aan de gebruiker gevraagd worden zich te registreren en bepaalde gegevens mede te delen. Zonder deze registratie is het gebruik van de desbetreffende onderdelen niet mogelijk. Dit is bijvoorbeeld het geval op de website van Hitzone FM (www.Hitzonefm.nl), waarbij het noodzakelijk is om een profiel aan te maken om van alle features gebruik te kunnen maken.
Om toegang te hebben tot bepaalde onderdelen en functies zal u gebruik moeten maken van een wachtwoord. u dient een wachtwoord te kiezen dat niet voor de hand liggend en voldoende veilig is. Uw wachtwoord is persoonlijk en u mag dit niet aan anderen meedelen. Ook dient u zorgvuldig te waken over de geheimhouding ervan.
Hitzone FM verstrekt de gebruiker een niet-exclusieve en onoverdraagbare gebruikslicentie voor persoonlijk niet-commercieel gebruik op één enkel apparaat, d.w.z. weergave van de inhoud van de Hitzone FM-diensten en het maken van kopieën voor eigen privégebruik.
U zal er zich van onthouden enige Hitzone FM-dienst te decompileren of “reverse-engineeren”, de broncode ervan te reproduceren en/of te vertalen en/of de Hitzone FM-dienst te kopiëren, distribueren, in licentie uit te geven aan derden of daarvan afgeleide werken maken.
U zal de Hitzone FM-dienst niet gebruiken op een manier die strijdig is met de wet en u stemt ermee in dat Hitzone FM op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor enig dergelijk gebruik door u.
Hitzone FM is te allen tijde gerechtigd om u de toegang en het gebruik van de Hitzone FM-diensten (waaronder, maar niet beperkt tot het Q-member profiel) zonder opgave van redenen en per direct (tijdelijk) te beperken, op te schorten of te beëindigen en uw Q-member profiel blijvend te verwijderen dan wel ontoegankelijk te maken. Hitzone FM is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die u stelt te hebben geleden als gevolg van een dergelijke ingreep.

  1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

U erkent uitdrukkelijk dat de op de Hitzone FM-diensten vermelde tekst en beelden, vormgeving, databanken, software, videobestanden en geluidsbestanden informatie en gegevens en alle intellectuele eigendomsrechten daarop eigendom zijn en blijven van Hitzone FM, haar licentiegevers of derden die dergelijke bijdragen geplaatst hebben. Deze items mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins opgeslagen, anders dan noodzakelijk om de Hitzone FM-diensten in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden te kunnen gebruiken.
Handelsnamen, merken en logo’s die op de Hitzone FM-diensten zijn vermeld, zijn de exclusieve eigendom van Hitzone FM of haar licentiegever. Gebruik van deze namen en merken is niet toegestaan behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van Hitzone FM, of haar licentiegever.
Als Hitzone FM u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de Hitzone FM-diensten te laten opnemen, mag u enkel werken doorsturen waarvan u zelf de (intellectuele eigendoms-)rechten bezit of waarvoor u over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt. U verstrekt aan Hitzone FM de onvoorwaardelijke toestemming voor onbeperkte exploitatie en gebruik van uw bijdragen op via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld in televisie- en/of radioprogramma’s, voor telecommunicatiediensten, websites, (mobiele) applicaties, internet-toepassingen, etc., dit wereldwijd en voor onbepaalde duur, zonder betaling of andere tegenprestatie. In elk geval draagt Hitzone FM geen enkele verantwoordelijkheid terzake. U vrijwaart Hitzone FM tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot inhoud die u zelf hebt meegedeeld.
Hitzone FM is niet in de mogelijkheid om ingestuurde bijdragen voorafgaand aan de publicatie op de Hitzone FM-diensten na te kijken op hun wettigheid of naleving van eigendomsrechten. Zo u een inbreuk vaststelt, gelieve dan contact te nemen via het onderstaande adres en ons op de hoogte te brengen. Indien er inderdaad sprake is van een inbreuk zullen wij dan naar beste vermogen zo snel mogelijk het nodige doen om onwettige of schadelijke inhoud van onze Hitzone FM-diensten te verwijderen.

  1. AANSPRAKELIJKHEID

Hitzone FM besteedt veel zorg en aandacht aan de samenstelling en beschikbaarheid van de Hitzone FM-diensten. Hitzone FM kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en beschikbaarheid van de Hitzone FM-diensten. Hitzone FM aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Hitzone FM-diensten of onderbrekingen in de (elektronische toelevering) van de Hitzone FM-diensten.
Hitzone FM heeft al datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden verwacht om de eventuele rechten van derden ten aanzien van de door haar aangeboden informatie en diensten te achterhalen. Wanneer derden menen rechten op (gedeelten van) de informatie en diensten te kunnen doen gelden, kunnen zij zich alsnog tot Hitzone FM wenden.
De Hitzone FM-diensten kunnen ook reclame of sponsoring, banners, promotionele kansspelen en andere commerciële boodschappen van derden bevatten. De desbetreffende adverteerder of sponsor is integraal en alleen verantwoordelijk is, in het bijzonder wat betreft de conformiteit met de toepasselijke wetgeving en de rechten van derden.
Deze Hitzone FM-diensten bevatten bovendien (hyper)links, banners, buttons van en/of naar websites beheerd door derden. Hitzone FM is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud en beschikbaarheid van die sites en de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer en de algemene voorwaarden, voor zover aanwezig, van de site die u bezoekt.
Hitzone FM is in geen geval aansprakelijk voor de bijdragen die gebruikers voor publicatie inzenden, noch voor de berichten en informatie die gebruikers insturen in het kader van deelname aan discussiegroepen, chat-groepen of babbelkanalen zoals hieronder bepaald. Hitzone FM is niet in de mogelijkheid zelf een volledige voorafgaande controle uit te oefenen over deze inhoud. Hitzone FM kan beslissen om inhoud onmiddellijk te verwijderen zonder aankondiging of voorafgaand overleg met de betrokken personen.
In geen geval kan Hitzone FM aansprakelijk worden gesteld voor immateriële, directe of indirecte schade, gevolgschade of financiële schade die verband houdt met het gebruik van de diensten in de ruimste zin des woords.
Indien de aansprakelijkheid van Hitzone FM toch in aanmerking wordt genomen, zal, voor zover als toegelaten door het toepasselijke recht, de totale som waartoe Hitzone FM maximaal gehouden is, beperkt zijn tot 50 euro per schadegeval.
Bovenstaande beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor zover dit mogelijk is onder het toepasselijk recht en zijn van toepassing ongeacht het aansprakelijkheidsregime met inbegrip van maar niet beperkt tot de contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, foutloze aansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, en behalve in het geval van opzet of grove schuld van Hitzone FM.

  1. VERPLICHTINGEN INZAKE DEELNAME AAN DISCUSSIEGROEPEN, CHAT-GROEPEN, BABBELKANALEN EN INZAKE ONLINE BIJDRAGEN

Discussiefora zijn plaatsen op het internet waar naar aanleiding van een bericht of één of ander audio(visueel) fragment iedereen met interesse hierop kan reageren.
Bij chat-groepen of babbelkanalen kan u inloggen op een server en online discussiëren met andere gebruikers.
Op bepaalde sites zal u ook berichten en commentaren kunnen plaatsen of uw Q-member account linken met uw account op Facebook, twitter of een andere sociale netwerksite.
U mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie versturen en ontvangen. In discussiegroepen moet de informatie ook relevant zijn voor de betrokken discussiegroep.
Onrechtmatige uitlatingen zijn niet toegestaan, hieronder worden in ieder geval begrepen uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, uitlatingen die pornografisch, discriminerend, racistisch, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn, die inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer of op een andere manier inbreuk plegen op de rechten van derden. u mag geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de Hitzone FM-diensten. In elk geval vrijwaart u Hitzone FM tegen alle aanspraken van derden.
Met het verstrekken van bijdragen en versturen van informatie verstrekt u Hitzone FM een onbeperkte, wereldwijde en eeuwigdurende licentie dit materiaal naar eigen inzicht te gebruiken en (doen) exploiteren, op welke wijze en via welk medium dan ook. Hitzone FM is u daar geen vergoeding voor verschuldigd. u erkent dat deze vergoeding in feite besloten ligt in het ter beschikking stellen van de Hitzone FM-diensten.
De bestanden die u verstuurt mogen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden.
Hitzone FM kan zonder voorafgaande kennisgeving berichten of vragen voor een discussiegroep, een chatgroep of een babbelkanaal of andere online bijdragen van haar Hitzone FM-diensten weren, als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. Hitzone FM kan u ook zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot een chat-groep ontzeggen als u zich niet aan deze voorwaarden houdt. Op sites waar een account dient te worden aangemaakt, kan Hitzone FM beslissen uw account te beëindigen indien u zich niet houdt aan deze gebruiksvoorwaarden. Zij is in geen geval verplicht om deze weigering of beëindiging te motiveren. Hitzone FM heeft tevens het recht om in te grijpen als naar haar oordeel personen of groepen het debat op een forum of in een chatgroep resp. babbelkanaal dreigen te monopoliseren.

Hitzone FM is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in de discussie- of chatgroepen of voor de bijdragen, berichten en commentaren die iemand op een site of een andere Hitzone FM-dienst plaatst.

  1. KLACHTEN

Zoals in bovenstaande bepalingen reeds aangegeven kan u steeds onwettige of schadelijke inhoud melden bij Hitzone FM.
Indien u dergelijke inhoud opmerkt of u meent dat een inbreuk op uw rechten wordt gepleegd, dan kan u dat melden op het hieronder vermelde adres van Hitzone FM. Op bepaalde sites zullen we ook de mogelijkheid inbouwen om aan te geven dat een bepaald bericht of bijdrage niet gepast is.
U bent zelf volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor de melding en het feit dat Hitzone FM als gevolg daarvan kan beslissen bepaalde inhoud definitief te verwijderen (u vrijwaart bijgevolg Hitzone FM tegen eventuele vorderingen als gevolg daarvan).
Bij iedere melding dient u de volgende gegevens verplicht mede te delen:
• Uw naam en email adres
• Een precieze aanduiding/beschrijving van de onwettige of schadelijke inhoud en de plaats waar deze zich bevindt
• Uw argumenten of bewijzen waarom u overtuigd bent dat deze inhoud onwettig of schadelijk is en dus van de Hitzone FM-diensten moet verwijderd worden;

  1. PRIVACY

De verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens via de Hitzone FM-diensten is onderworpen aan ons privacy- en cookiestatement.

  1. DIVERS

Nietigheid van één of meer bepalingen in deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In geval één of meer bepalingen nietig of niet toepasbaar zijn zullen deze vervangen worden door een of meer bepalingen met een gelijkwaardig effect.
Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht.
Geschillen met betrekking tot deze Hitzone FM-diensten, haar voorwaarden en inhoud vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Amsterdam.
In geval van enig meningsverschil of klacht gaat u echter akkoord voorafgaand aan enig initiatief tot gerechtelijke procedure contact met ons te nemen om eerst te pogen een minnelijk akkoord te vinden aangaande de klacht of het meningsverschil.

  1. CONTACTGEGEVENS

Hitzone FM
Email: info@Hitzonefm.nl

Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 11 november 2018.